شرايط ثبت نام:

اعتقاد به اصول دين و انجام واجبات دين ، رعایت شئونات اسلامی

فرد مي بايست از نظر جسمی و روحی سالم باشد

جهت ثبت نام، برادران و خواهران حداقل سن مي بايست 18 سال تمام باشد

نظرات و انتقادات خود را در قسمت *تماس با ما* انتقال دهید.